Rapporten Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019 (SMFOI)

Samarbete för att nyansera bilden av det digitala utanförskapet.

Undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet är initierad och genomförd av Begripsam och finansierad av Post- och telestyrelsen (PTS). Genom samarbetet vill Begripsam och PTS bidra till en mer nyanserad bild av det digitala utanförskapet och att personer med olika funktionsnedsättningar och andra svårigheter blir tydligare representerade när andra undersökningar görs. Undersökningen har genomförts två gånger, 2017 och 2019, och båda gångerna i samarbete mellan Begripsam och PTS.

Resultaten i 2019 års undersökning visar tydligt att det finns en betydande digital klyfta i samhället. Storleken på klyftan varierar beroende på fråga och typ av funktionsnedsättningar. I undersökningen jämförs både resultaten med 2017 års undersökning och mellan grupper med och grupper utan funktionsnedsättning.
 

Några av rapportens viktigaste slutsatser

 • Den digitala klyftan etableras i unga år och består livet ut.
 • Många behöver hjälp – användningen av internet är inte autonom
 • De samhällsfinansierade institutionerna lyckas inte med digital inkludering
 • Lagen om webbtillgänglighet täcker inte alla tillgänglighetsproblem
 • Att inte kunna identifiera sig digitalt, för till exempel utföra bankärenden, är ett stort problem. En tredjedel av personerna med funktionsnedsättning tycks inte ha något sätt att identifiera sig digitalt.
 • Banktjänster och e-handel verkar ha blivit svårare, jämfört med undersökningen 2017.
 • Det digitala utanförskapet påverkas av funktionsnedsättning men kan inte förklaras av funktionsnedsättning.
 • Språk och intellektuell förmåga spelar störst roll för om det är svårt
 • Kvinnor har mindre svårigheter och använder internet mer än män
 • De digitala klyftorna är minst inom sociala medier, nyheter och mediekonsumtion
 • Inom grupper med samma diagnos, funktionsnedsättning eller svårighet finns personer som är fullt delaktiga och som inte är delaktiga alls.
 

Viktig roll för PTS att sprida kunskap och bidra till lösningar

PTS anser att resultaten i den här undersökningen visar på ett än mer tydligt behov att hitta lösningar på hur det digitala utanförskapet kan minskas. Den visar även hur viktigt det är att genomföra undersökningar med metoder som säkerställer att personer med olika funktionsnedsättningar och svårigheter är representerade och som tar hänsyn till olika personers förmågor och förutsättningar. Tydlig och fördjupad information om vilka behov och brister som finns bidrar till bättre beslut om var insatser ska göras för att göra skillnad där behovet är störst.
 
Att sprida kunskap, probleminsikter och konkreta lösningsförslag kopplat till tillgänglighet och digital inkludering är något PTS kommer att fokusera ännu mer på framöver i arbetet för att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar.

Mer information finns på pts.se/smfoi

Kontakt och alternativa format
Glad kille i permobil

För frågor, eller om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta PTS enhet för digital delaktighet:

E-post: info@pts.se
Telefon: 08-678 55 00

Mediefrågor hänvisas till PTS presstelefon: 08-678 55 55