Inriktningsplan för spektrumhantering

PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

PTS presenterar i sin inriktningsplan för spektrumhantering aktuella förändringar av frekvensbandens användning, i linje med PTS spektrumstrategi. I inriktningsplanen kommuniceras bland annat hur myndigheten förväntas tilldela radiospektrum under de närmaste åren.

Syftet med inriktningsplanen är att säkerställa hög transparens och därmed ge marknadsaktörerna bättre förutsebarhet och därmed möjligheter att planera sina investeringar. Planen anger PTS inriktning och ger en översikt snarare än en fullständig förteckning.

Aktuella uppdateringar

Flera frekvensband är under utredning och förväntas vara aktuella för tilldelning under närmaste åren:

Regeringen har förlängt beslutet att frekvensbanden 703-713 MHz och 758-768 MHz får upplåtas för TV-sändningar som kräver tillstånd enligt Radio- och TV-lagen (2010:696) till och med 31 december 2021.

PTS avser tilldela frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden genom auktionsförfarande med start den 19 januari 2021 (se vidare 5g-auktion-aterupptas-19-januari).

PTS avser även genomföra en samordnad auktion för frekvensbanden 2,1 GHz och 2,6 GHz 2023 eller senare.

Ingen förändring förutses i planen för tilldelningar i övriga band:

  • 900 MHz-bandet – Tilldelning är planerad till 2023 eller senare.
  • 1,5 GHz-bandet – Tilldelning är planerad till 2022 eller senare.
  • 1800 MHz-bandet – Tilldelning är planerad till 2025 eller senare.
  • Banden 3720-3800 MHz och 24,25-25,1 GHz kommer att öppnas för lokala tillstånd så snart förutsättningarna medger.
  • Bandet 25,1-27,5 GHz öppnas för blocktillstånd 2025 eller senare.                              

Användningen för mobila videolänkar upphör i 2,3 GHz och 3,5 GHz-banden, i samband med att de tilldelas genom auktionsförfarande (se ovan). I bandet 2380-2400 MHz kommer det dock att finnas möjlighet till tillfällig användning av trådlösa kamerasystem med låg effekt. Bandet 3,8-3,9 GHz har sedan tidigare tillgängliggjorts för video-PMSE tom 2029-12-31.  

I inriktningsplanen förekommer också noteringar i de frekvensband där möjlighet till testverksamhet ges. För testverksamhet relaterad till 5G-utveckling har PTS även tagit fram en särskilt spektrumplan. 

Ta del av spektrumplan för 5G-tester

PTS deltar i internationellt arbete och anpassar inriktningsplanen till de förändringar som är aktuella för Sveriges vidkommande. EU-kommissionen beslutar också om harmonisering av frekvensanvändning mellan medlemsländerna.

PTS har beslutat om nya undantag från tillståndsplikt i flera frekvensband för användning av bl.a. kortdistansutrustning (SRD). Dessa träder i kraft 1 januari 2021.

Excel-version av planen för lättare sökning och filtrering

För att underlätta möjligheten till filtrering och sökning i Inriktningsplanen publiceras också en version av dokumentet i Excel-format.

PTS avser att uppdatera och publicera inriktningsplanen regelbundet.

Mer information

Marie Broström, enheten för spektrumförädling: 08-678 57 12
Anders Palmberg, enheten för spektrumförädling: 08-678 58 57