Inriktningsplan för spektrumhantering

PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

PTS presenterar i sin inriktningsplan för spektrumhantering aktuella förändringar av frekvensbandens användning, i linje med PTS spektrumstrategi. I inriktningsplanen kommuniceras bland annat hur myndigheten förväntas tilldela radiospektrum under de närmaste åren.

Syftet med inriktningsplanen är att säkerställa hög transparens och därmed ge marknadsaktörerna bättre förutsebarhet och därmed möjligheter att planera sina investeringar. Planen anger PTS inriktning och ger en översikt snarare än en fullständig förteckning.

Aktuella uppdateringar

Flera frekvensband är under utredning och förväntas vara aktuella för tilldelning under närmaste åren:

  • 900 MHz-bandet – Tilldelning är planerad till 2023 eller senare.
  • 1,5 GHz-bandet – Tilldelning är framflyttad till 2021 eller senare. 
  • 1800 MHz-bandet – Tilldelning är planerad till 2025 eller senare.
  • 2,1 GHz-bandet – Tilldelning är planerad till 2023 eller senare.
  • 2,3 GHz-bandet – Tilldelning är planerad till fjärde kvartalet 2020. 
  • 2,6 GHz-bandet – Tilldelning är planerad till 2021 eller senare.
  • 3,5 GHz-bandet – Tilldelning är planerad till fjärde kvartalet 2020.
  • 26 GHz-bandet – 24,25-25,1 GHz kommer att öppnas för lokala tillstånd så snart förutsättningarna medger.
                           – 25,1-27,5 GHz öppnas för blocktillstånd 2025 eller senare.                              

Samtidigt med att 26 GHz-bandet öppnas upp för IMT kommer användningen av fordonsradar i bandet att successivt fasas ut. Frekvensbandet 77-81 GHz har harmoniserats för användning av fordonsradar.

Användningen av fast radio i 28 GHz-bandet är kopplad till utvecklingen av 5G i 26 GHz-bandet. Tillstånd för fast radio i 28 GHz-bandet kommer fortsatt att medges fram till 2029-12-31.

PTS har beslutat att möjliggöra fast radioanvändning i hela frekvensområdet 71-76/81-86 GHz.

I Inriktningsplanen förekommer också noteringar i de frekvensband där möjlighet till testverksamhet ges. För testverksamhet relaterad till 5G-utveckling har PTS även tagit fram en särskilt spektrumplan. 

Ta del av spektrumplan för 5G-tester

Vid världsradiokonferensen inom ITU i november 2019 beslutades om ändringar i det internationella radioreglementet (ITU-RR) för olika frekvensband. Flera av de ändringar som infördes i ITU-RR diskuteras avseende implementering i Europa, bl.a. det s.k. 26 GHz-bandet.

PTS deltar i detta arbete och anpassar inriktningsplanen till de förändringar som är aktuella för Sveriges vidkommande. EU-kommissionen beslutar också om harmonisering av frekvensanvändning mellan medlemsländerna.

PTS utreder även nya undantag från tillståndsplikt i flera frekvensband för användning av bl.a. kortdistansutrustning (SRD) i kommande föreskrifter.

Excel-version av planen för lättare sökning och filtrering

För att underlätta möjligheten till filtrering och sökning i Inriktningsplanen publicerar vi nu också en version av dokumentet i Excel-format.

PTS avser att uppdatera och publicera inriktningsplanen regelbundet.

Mer information

Marie Broström, enheten för spektrumförädling: 08-678 57 12
Anders Palmberg, enheten för spektrumförädling: 08-678 58 57