PTSFS 2017:3 - PTS föreskrifter om ändring av föreskrifter 2016:7 om avgifter

Föreskriften upphörde att gälla 1 januari 2019 genom nya föreskrifter om avgifter PTSFS 2018:6.