PTSFS-2016:4 - Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:5) om avgifter

Denna föreskrift upphörde att gälla 1 januari 2017. PTS föreskriver att 17 § i PTSFS 2015:5 upphörde att gälla vid utgången av juni 2016.