PTSFS 2016-7 - PTS föreskrifter om avgifter

Föreskriften upphörde att gälla 1 januari 2018 genom nya föreskrifter om avgifter PTSFS 2017:5.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017, då Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:5) om avgifter, ändrade genom PTSFS 2016:4, ska upphöra att gälla.