PTSFS-2013:7 - PTS föreskrifter om undantag från krav på medgivande vid uthyrning av tillstånd att använda radiosändare

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014.