PTSFS 2021:6 PTS föreskrifter om ersättning vid medverkan i samband med verkställighet av hemlig dataavläsning

Operatörer har rätt att få ersättning för kostnader som uppstår vid medverkan till hemlig dataavläsning. Ersättningsföreskrifterna gäller från den 1 januari 2022.

Lagen om hemlig dataavläsning (HDA) medför en skyldighet för operatörer att på begäran från brottsbekämpande myndighet göra det möjligt att genomföra hemlig dataavläsning.

Den som har medverkat till hemlig dataavläsning har rätt till ersättning för kostnader som uppstår vid en sådan medverkan. Hemlig dataavläsning får endast användas vid misstankar om allvarlig brottslighet.

Föreskrifterna gäller operatörer som är anmälningspliktiga verksamhetsutövare och som bedriver verksamhet inom elektronisk kommunikation enligt lagen om elektronisk kommunikation (2 kap. 1 § LEK).

För mer information, ta del av PTS konsekvensutredning. 

PTSFS 2021:6 PTS föreskrifter om ersättning vid medverkan i samband med verkställighet av hemlig dataavläsning