PTSFS 2016:6 - Upphävande av Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2007:1) om information om tjänstekvalitet

Post- och telestyrelsen beslutar att Post-och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2007:1) om information om tjänstekvalitet ska upphöra att gälla vid utgången av oktober 2016.