PTSFS-2014:2 - Om upphävande av PTSFS 2012:1 och allmänna råd om underrättelse om integritetsincidenter

Föreskrifter om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2012:1) och allmänna råd om underrättelse om integritetsincidenter samt innehållet i förteckning över integritetsincidenter