TSNFS 1993:4 - Telestyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa författningar