TSNFS 1993:3 - Telestyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa författningar