PTSFS 2022:15 - PTS föreskrifter om registrering och godkännande av maritima avräkningsorgan

Den 3 juni 2022 trädde den nya lagen och förordningen om elektronisk kommunikation i kraft och ersatte den tidigare lagen och förordningen om elektronisk kommunikation.

Med anledning av den nya lagen och förordningen har PTS gjort en översyn av föreskrifter och ändrat hänvisningar till lagrum. I samband med detta har även vissa redaktionella ändringar gjorts.

Följande föreskrifter har upphävts

  • Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2004:4) om registrering och godkännande av maritima avräkningsorgan.

De upphävda föreskrifterna har ersatts med följande

  • Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2022:15) om registrering och godkännande av maritima avräkningsorgan