PTSFS 2008:6 - PTS allmänna råd om utdelning av post

PTS allmänna råd om hur den eller de postoperatörer som utsetts att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst enligt 1 § postlagen (1993:1684) bör tillhandahålla postutdelning.

Denna föreskrift trädde i kraft den 14 november 2008, då tidigare allmänna råd PTSFS 2005:5 upphörde att gälla.

Dessa allmänna råd omfattar inte grundläggande betaltjänster och inte heller sådan utsträckt postservice som tillhandahålls funktionshindrade postmottagare m.fl. utanför tätort.

Posten bör enligt de allmänna råden offentliggöra de närmare specifikationer som ska gälla för postlådors och fastighetsboxars utformning och placering. Se nedan.

Information om postlådors placering

Postens informtion om fastighetsboxar

Mer information om fastighetsboxar

Ytterligare information finns också på Forum för fastighetsboxars webbplats

Postmottagare som har synpunkter på Postens efterlevnad av riktlinjerna (PTSF 2008:6) kan få sin sak prövad i Rådet för utdelningsfrågor.