PTS föreskrifter om avgifter PTSFS 2022:17

Föreskrifterna gäller från den 1 januari 2023

PTS förvaltningsverksamhet finansieras till största delen av avgifter som tas ut från operatörer och tillståndshavare. Avgifterna baseras på prognoser för PTS egna kostnader för verksamheten samt prognoser baserade på marknadens uppgifter om volymer och omsättning. Eftersom dessa prognoser varierar från år till år så kan PTS olika avgifter komma att justeras.  

PTS har nu beslutat om avgifter för 2023. De finns sammanställda i en föreskrift som gäller från den 1 januari 2023.

Avgift för anmälningspliktig verksamhet och nummertillstånd

Avgift för den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation, samt avgift för den som har tillstånd att använda nummer fastställs från och med 1 januari 2022 av regeringen genom förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet.

Mer information om 2023 års avgifter finns i PTS föreskrifter och i förordningen.

Sammanfattning av ändringar

De avgifter som är oförändrade är:

  • Nummertillstånd
  • Radioutrustningslagen
  • Betrodda tjänster

För följande avgifter sker förändringar:

  • Höjd avgift för Anmälningspliktig verksamhet
  • Höjd avgift för Radiotillstånd
  • Höjd avgift för Beredskapsavgift
  • Väsentligt höjd avgift för Posttillsyn
  • Väsentligt höjd avgift för Obeställbara brev
  • Sänkt avgift för Utbyggnadslagen
  • Sänkt avgift för Paketleveranstjänster