FR: Dom från förvaltningsrätten i mål Hi3G Access AB ./. PTS (mål nr 1758-19 och 1761-19)

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 26 maj 2020 avslagit Hi3G Access AB:s (Tre) överklagande av PTS tilldelningsbeslut och beslut om spektrumtak i 700 MHz-auktionen. Förvaltningsrätten avslog också Tres yrkande om inhämtande av ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

PTS beslutade den 4 juli 2018 om att utfärda allmän inbjudan och att tillämpa ett spektrumtak om 40 MHz i auktionen av det så kallade 700 MHz-bandet. Efter genomförd auktion beslutade PTS den 14 december 2018 att meddela Telia och Net4Mobility tillstånd i bandet. Tres ansökan avslogs.

Tre överklagade PTS tilldelningsbeslut och beslut om spektrumtak och yrkade i första hand att förvaltningsrätten ska upphäva PTS tilldelningsbeslut och besluta om att ett angivet lägre spektrumtak ska tillämpas i auktionen. I andra hand yrkade Tre att förvaltningsrätten ska återförvisa målet till PTS för fortsatt utredning och förnyad prövning.

Tres huvudsakliga invändningar mot de överklagade besluten var att PTS inte har uppfyllt sin utredningsskyldighet samt att spektrumtaket är utformat på ett sätt som inte är ägnat att främja konkurrensen.

Förvaltningsrätten höll muntlig förhandling i målet den 28 april 2020.

Förvaltningsrätten ansåg sammanfattningsvis att det inte kommit fram annat än att PTS vid tilldelningen av tillstånd i 700 MHz-bandet har vidtagit alla rimliga åtgärder för att främja konkurrensen på marknaden och säkerställa att spektrumet används på ett effektivt sätt. Vidare har det inte kommit fram annat än att tilldelningsförfarandet har skett på grundval av objektiva, öppet redovisade, icke-diskriminerande och proportionella urvalskriterier. Det saknas därmed skäl för förvaltningsrätten att upphäva PTS beslut eller att återförvisa målen till PTS för fortsatt utredning och förnyad prövning. Överklagandet ska således avslås.