FR: Dom i mål enligt utbyggnadslagen (FR mål 25366-17)

Förvaltningsrätten har den 29 mars meddelat dom angående ett tvistlösningsärende gällande utbyggnadslagen.

PTS beslutade den 11 oktober 2017 i ärende 17-6439 att Skanova AB på rättvisa och rimliga villkor enligt 2 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen) ska medge Norsjö kommun tillträde till kanalisation i form av samutnyttjande av ett visst rör på en viss sträcka i kommunen.

Skanova överklagade PTS beslut.

FR fann att det inte framkommit sådana omständigheter som medför att det av Norsjö begärda tillträdet inte är rimligt, varför överklagandet avslås. PTS beslut står därför fast.