FR: Dom i mål enligt utbyggnadslagen (FR mål 19273-17)

Förvaltningsrätten har den 29 mars 2019 meddelat dom angående ett tvistlösningsärende gällande utbyggnadslagen.

PTS beslutade den 26 juli 2017 i ärende 17-6200 att Skanova AB på rättvisa och rimliga villkor enligt 2 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen) ska medge den ekonomiska föreningen Torsö Skärgårdsfiber tillträde till kanalisation på vissa fastigheter inom föreningens område.

Skanova överklagade PTS beslut.

Förvaltningsrätten fann att det inte framkommit sådana omständigheter som medför att det av Torsö Skärgårdsfiber begärda tillträdet inte är rimligt, varför överklagandet avslås. PTS beslut står därför fast.