Stockholms KR: 2471-18 - Dom 2018-12-14

Bahnhof ska lämna ut uppgifter om abonnemang som sparats hos bolaget enligt de regler som tillämpas nu och som gäller misstanke om brott.

PTS beslutade den 31 mars 2016 att förelägga Bahnhof att vid vite om 5 miljoner kronor lämna ut uppgifter om abonnemang. Föreläggandet innehöll två delar och innebar att Bahnhof var skyldigt att dels lämna ut uppgifter som polisen begärt vid vissa särskilt angivna tillfällen under 2015 och 2016, dels säkerställa att uppgifter som efterfrågas av bl.a. polisen hädanefter lämnas ut oavsett brottets påföljd. Föreläggandet överklagades och Kammarrätten i Stockholm har nu meddelat dom.

Kammarrätten i Stockholm anser att Bahnhof inte är skyldigt att ge Polismyndigheten tillgång till sådana uppgifter om abonnemang som sparats på grund av den skyldighet att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål som kammarrätten i en dom 2017 bedömt strida mot EU-rätten. Däremot ska Bahnhof lämna ut uppgifter om abonnemang som sparats hos bolaget enligt de regler som tillämpas nu och som gäller misstanke om brott.