KR: Dom i mål om rätten att ta del av allmän handling

Kammarrätten har i dom den 26 november 2018 avslagit Telenors överklagande.

Telenor Sverige AB (Telenor) begärde i augusti 2018 att få ta del av de konkurrensanalyser som genomförts på PTS i samband med kommande tilldelning av 700 MHz-bandet. PTS gav ut de länkar som fanns publicerade på PTS webbplats, men beslutade att eventuellt internt arbetsmaterial inte kunde anses vara allmänna handlingar förrän ärendet var avslutat. Telenor överklagade PTS beslut att inte lämna ut arbetsmaterialet.

Kammarrätten har i dom den 26 november 2018 avslagit Telenors överklagande. Kammarrätten anger i domen att de begärda handlingarna hade tagits fram av medarbetare på PTS för att bereda ärendet. Handlingarna innehåller analyser och överväganden för att underlätta föredragning eller beredning av ärendet.

Kammarrätten konstaterar vidare att handlingarna inte tillförde ärendet några sakuppgifter. Detta innebar att handlingarna är minnesanteckningar. Minnesanteckningarna hade inte expedierats eller tagits om hand för arkivering och är därför inte några allmänna handlingar. Kammarrätten avslår därför Telenors överklagande att få ut de begärda handlingarna.