FR: Tele2 Sverige AB ./. Post- och telestyrelsen samt Telia Company AB, mål nr. 7188-17, angående tillämpning av lagen om elektronisk kommunikation

Förvaltningsrätten har upphävt punkten 4.1 i Telias skyldighetsbeslut avseende fast samtalsterminering daterat den 20 februari 2017 såvitt avser skyldigheten att tillämpa högst vissa priser som framgår av PTS prisbilaga version A. Då en bedömning av vad som utgör en kostnadsorienterad prissättning kommer att medföra att nya antaganden och grunder behöver utredas är det enligt förvaltningsrättens mening inte förenligt med instansordningsprincipen att förvaltningsrätten ska göra en sådan utredning som första instans. Förvaltningsrätten återförvisar därför målet till PTS för fortsatt handläggning. I övrigt avslås Tele2:s överklagande.