Skanova AB ./. Post- och telestyrelsen – Beslut avseende prövningstillstånd

Den 30 januari 2018 har Kammarrätten i Stockholm meddelat prövningstillstånd i ett mål gällande Post- och telestyrelsens (PTS) beslut från den 11 november 2016 (dnr 16-8191) avseende tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

PTS beslut har sedan tidigare upphävts och återförvisats till myndigheten för förnyad utredning och prövning genom en dom från Förvaltningsrätten i Stockholm den 21 november 2017 (mål nr 25854-16). PTS överklagade förvaltningsrättens dom den 12 december 2017 och kammarrätten har nu beslutat att ta upp målet till prövning (mål nr 7531-17).

 

Kammarrättens beslut om prövningstillstånd

Förvaltningsrättens dom