FR: Borås Elnät ./. PTS m.fl. mål nr 26286-16; åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 23 november 2017 i mål nr 26286-16

PTS beslutade den 15 november 2016 att avslå Fibertjänst Sverige AB:s begäran att Borås Elnät AB ska  medge samordning  enligt 3 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen). PTS beslutade även att förplikta Borås Elnät AB att göra information om bygg- eller anläggningsprojekt tillgänglig för Fibertjänst Sverige AB i enlighet med 4 kap. 5 § samma lag.

Borås Elnät AB överklagade PTS beslut. Förvaltningsrätten avvisar Borås Elnät AB:s yrkande i den del som gäller frågan om samordning eftersom Borås Elnät AB inte vill att beslutet i denna del ändras, utan endast vill att skälen för denna del av beslutet ändras.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. Förvaltningsrätten uttalar sig bl.a. om förhållandet mellan reglerna om information i utbyggnadslagen och reglerna om utlämnande av allmänna handlingar i tryckfrihetsförordningen och anser att det inte finns någon konflikt mellan dessa olika regleringar. Förvaltningsrätten anför att det inte har framkommit något som ger stöd för att en nätinnehavare som ska följa reglerna om utlämnande av allmän handling i tryckfrihetsförordningen skulle sakna skyldighet att även tillgängliggöra information på så sätt som stadgas i utbyggnadslagen. PTS har därför haft fog för att förplikta Borås Elnät AB att göra information tillgänglig i enlighet med 4 kap. 5 § utbyggnadslagen.