FR: Övik Energi AB ./. IP Only Networks AB och PTS, mål nr 22968-17; tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

IP-Only Networks AB (IP-Only) begärde samordning i form av samförläggning av kanalisation i samband med Övik Energi AB:s (Övik Energi) utbyggnad av ortssammanbindande fibernät med stöd av utbyggnadslagen. Övik Energi avslog begäran om samordning. IP Only begärde att PTS skulle lösa tvisten mellan parterna vilket PTS gjorde i ett beslut fattat den 14 september 2017.

Övik Energi överklagade beslutet till förvaltningsrätten och anförde att IP-Only inte hade lämnat in begäran om samordning i rätt tid. Begäran uppfyllde enligt bolaget inte heller de formella kraven i utbyggnadslagen för att den inte var tillräckligt specificerad. Begäran var inte heller rimlig då affärsmodellen för projektet inte skulle hålla om samordning medgavs. Vidare ansåg Övik Energi att begäran var orimlig då Övik Energi skulle kunna erbjuda IP-Only alternativt tillträde i form av hyra av svart fiber.

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 14 juni 2018 avslagit Övik Energis överklagande. Förvaltningsrätten anser att det som Övik Energi har anfört inte är skäl för att avslå IP-Onlys begäran om samordning och att PTS beslut därför var korrekt. Förvaltningsrätten uttalar bland annat i domen att ett framtida alternativt tillträde inte kunde anses utgöra skäl för att avslå en begäran om samordning samt att IP-Onlys begäran varit tillräckligt tydlig.