KR: Telia Company AB ./. PTS, mål nr 1178-17; inhibition i mål om tillämpning av EU-förordning 2015/2120

PTS har den 24 januari 2017, med stöd av 7 kap 3 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt artikel 3 i EU-förordning 2015/2120, förelagt Telia Company AB (Telia) att upphöra med trafikstyrningsåtgärder som innebär att vissa internettjänster släpps fram till slutkunden medan andra blockeras, när slutkunden har uppnått sitt datatak.

Telia har överklagat PTS beslut (Förvaltningsrättens i Stockholm mål nr 4207-17). Kammarrätten i Stockholm har den 8 mars 2017 (mål nr 1178-17) beslutat att PTS beslut tills vidare inte ska gälla (inhibition).