KR: Tele2 Sverige AB ./. PTS; föreläggande om lagring av trafikuppgifter m.m., mål nr 7380-14

I april 2014 ogiltigförklarade EU-domstolen genom den s.k. Digital Rights-domen datalagringsdirektivet och Tele2 upphörde i samband därmed att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål.

PTS beslutade därför den 27 juni 2014 att förelägga Tele2 att lagra trafikdata i enlighet med 6 kap. LEK.

Förvaltningsrätten avslog den 13 oktober 2014 Tele2:s överklagande och Tele2 överklagade till kammarrätten. Kammarrätten beslutade att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Detta för att få svar på frågan om de svenska bestämmelserna om lagring av uppgifter för brottsbekämpande ändamål är förenliga med unionsrätten.

EU-domstolen meddelade dom i målet den 21 december 2016 (de förenade målen (C-203/15 och C-698/15). EU-domstolen uttalade bl.a. att unionsrätten ska tolkas på så sätt att den utgör hinder för en nationell lagstiftning som i brottsbekämpande syfte föreskriver en generell och odifferentierad lagring av samtliga trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter avseende samtliga abonnenter och registrerade användare och samtliga elektroniska kommunikationsmedel.

Kammarrättenhar i dom den 7 mars 2017 konstaterat att det med hänsyn till EU-domstolens dom är klarlagt att de svenska bestämmelserna om lagring av trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål står i strid med unionsrätten. Detta får enligt kammarrätten till följd att de svenska bestämmelserna inte kan tillämpas. Kammarrätten upphäver därför PTS beslut att förelägga Tele2 att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål.