FR: Telia Company AB ./. PTS, beslut om avslag på yrkande om inhibition, mål nr 4207-17

PTS har den 24 januari 2017, med stöd av 7 kap 3 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt artikel 3 i EU-förordning 2015/2120, förelagt Telia Company AB (Telia) att upphöra med trafikstyrningsåtgärder som innebär att vissa internettjänster släpps fram till slutkunden medan andra blockeras, när slutkunden har uppnått sitt datatak.

Telia har överklagat PTS beslut. Förvaltningsrätten har den 22 februari 2017 avslagit Telias yrkande om inhibition.