FR: Bahnhof AB ./. PTS; föreläggande om lagring av trafikuppgifter m.m., mål nr 27349-14

I april 2014 ogiltigförklarade EU-domstolen genom den s.k. Digital Rights-domen datalagringsdirektivet och Bahnhof upphörde i samband därmed att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål.

PTS beslutade därför den 27 oktober 2014 att förelägga Bahnhof vid vite att lagra trafikdata i enlighet med 6 kap. LEK.

Förvaltningsrätten har i dom den 13 mars 2017 upphävt det överklagade beslutet med hänvisning till kammarrättens dom den 7 mars 2017 i mål avseende Tele2. Kammarrätten har i det senare målet konstaterat att det med hänsyn till EU-domstolens förhandsavgörande i målet är klarlagt att de svenska bestämmelserna om lagring av trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål står i strid med unionsrätten. Detta får enligt kammarrätten till följd att de svenska bestämmelserna inte kan tillämpas.