KR: WYTrack AB ./. PTS. Beslut överklagat avgörande av FR dom i mål nr 23470-14

PTS beslöt den 13 juni 2014 att Wytrak AB skulle ersätta kostnaderna för PTS provning av en spårsändare som bolaget importerade och saluförde i Sverige. PTS provning visade att spårsändaren emitterade otillåten strålning och att spårsändaren därmed inte uppfyllde kraven i lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning. Eftersom spårsändaren inte uppfyllde lagens krav vid provningstillfället var Wytrak AB enligt PTS föreskrifter (2004:7) om krav m.m. på radio- och teleterminalutrustning skyldig att ersätta PTS för myndighetens kostnader för provning av spårsändaren.

Wytrak AB överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet. Wytrak AB överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm som den 12 februari 2016 beslutade att inte bevilja prövningstillstånd.