KR: Telenor, B2 Bredband ./. PTS, Telia Network, Telia Sonera Skanova

Telenor Sverige AB och B2 Bredband AB (Telenor) påkallade i april 2014 tvistlösning mot TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB (TeliaSonera) avseende priser för LLUB-tjänster för åren 2007 och 2008. PTS lämnade genom beslut den 18 december 2014 Telenors ansökan utan bifall. Telenor överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet. Telenor överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm som beslutade att inte meddela prövningstillstånd.