KR: PostNord Group AB ./. PTS. Dom inhibition av föreläggande enligt postlagen, Mål nr 310-16

PTS förelade den 8 december 2015 PostNord Group AB (PostNord) att vid prissättning av den samhällsomfattande posttjänsten erbjuda samma villkor för årsvolymrabatter till alla kunder, inklusive så kallade förmedlare. PostNord överklagade PTS beslut och begärde inhibition.

FR beslutade den 29 december 2015 att det överklagade beslutet, i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga prövning eller till dess förvaltningsrätten beslutar annat, tills vidare inte skulle gälla. PTS överklagade beslutet till kammarrätten.

Kammarrätten har nu i beslut av den 26 februari 2016 upphävt förvaltningsrättens beslut om inhibition, vilket innebär att PTS beslut tills vidare gäller.