FR: PostNord Group AB ./. PTS; Dom avseende beslut om föreläggande om prissättning av den samhällsomfattande posttjänsten, Mål nr. 27651-15

PTS förelade den 8 december 2015 PostNord Group AB (PostNord) att vid prissättning av den samhällsomfattande posttjänsten erbjuda samma villkor för årsvolymrabatter till alla kunder, inklusive så kallade förmedlare. PostNord överklagade PTS beslut till förvaltningsrätten i Stockholm.

Förvaltningsrätten meddelade dom den 29 juni 2016 och prövningen inriktade sig på frågan om vilken verkan EU-domstolens avgörande i bpost-målet (dom i mål C-340/13) har i Sverige. PTS gjorde gällande att bpost-målet måste ses i sitt sammanhang och utifrån förhållandena som råder på den belgiska postmarknaden och att domen därmed inte är direkt tillämplig på den svenska postmarknaden. På den svenska postmarknaden, till skillnad från den belgiska, finns det nämligen i utdelningsledet flera konkurrenter till PostNord. Förvaltningsrätten fann emellertid att de resonemang som EU-domstolen för i bpost-målet är tillämpliga såväl på en konkurrensutsatt marknad som på en monopolmarknad. Domstolen fann vidare att det huvudsakliga syftet med volymrabatten som sådan, såväl på en konkurrensutsatt postmarknad som på en monopolmarknad är att förmå avsändare att skicka mer post. Mot denna bakgrund befinner sig avsändare och förmedlare på den svenska postmarknaden inte i en jämförbar situation i förhållande till det huvudsakliga syftet med volymrabatten. PostNords nya villkor för årsvolymrabatt är därför förenliga med 3 kap. 2 § postlagen då den inte kan anses vara diskriminerande gentemot förmedlare. Förvaltningsrätten ansåg därför att PTS inte har haft grund för sitt beslut och upphävde föreläggandet. PTS har överklagat domen till kammarrätten.