Underrättelse om misstanke om bristande säkerhetsåtgärder i externt trafikutbyte på internet

PTS har granskat säkerhetsarbetet i externt trafikutbyte över internet (extern BGP) hos fem tillhandahållare av elektroniska nät och -tjänster.

Granskningen har lett fram till att PTS har underrättat två tillhandahållare om misstanke att de brister i efterlevnad av reglerna om säkerhet i nät och tjänster och skyddsåtgärder för behandlade uppgifter.

PTS har avslutat tillsyn gentemot två tillhandahållare utan åtgärd då PTS bedömning är att dessa två tillhandahållare efterlever reglerna.

En tillsyn hålls öppen i avvaktan på den tillhandahållarens återrapportering till PTS.