Underrättelse om misstanke om bristande reservkraft - dnr 20-10710

Underrättelse enligt lagen om elektronisk kommunikation om misstanke om bristande driftsäkerhet.

Under hösten 2020 inledde PTS en planlagd tillsyn av hur olika tillhandahållare av allmänna elektroniska kommunikationsnät och -tjänster i Sverige följer föreskrifterna om reservkraft. Enligt föreskrifterna ska tillhandahållare säkerställa att tillgångar i deras nät har den reservkraft som tillgångens klass ställer krav på.

PTS misstänker att Telia Company AB saknar erforderlig reservkraft i flera av företagets tillgångar. 

Telia bereds tillfälle att yttra sig över denna underrättelse senast den 20 september 2021. I yttrandet bör Telia ange vilka åtgärder som företaget vidtagit eller avser att vidta med anledning av underrättelsen.