Årlig tillsyn av rapporterade driftsäkerhetsincidenter 2020 och säkerhetsåtgärder

De åtta operatörer som har granskats i den årliga tillsynen har genomfört utlovade säkerhetsåtgärder efter inträffade driftsincidenter, men behöver fokusera än mer på förebyggande och riskbaserat säkerhetsarbete.

Post- och telestyrelsen (PTS) genomför varje år en årlig tillsyn av inrapporterade incidenter. Myndigheten har valt att följa upp ett mindre urval av de 300 drifts- och integritetsincidenter som rapporterades till myndigheten under 2020.

Totalt har 16 driftsincidenter granskats. Dessa har valts ut då myndigheten vill granska om operatörerna genomfört de planerade säkerhetsåtgärderna och säkerhetsåtgärderna i sig.

De bolag som har omfattats av granskningen är Telia, iTUX, Global Connect, Open Infra, Telenor, Tele2, Add Secure och Njudung Energi.

Granskningen har gällt bestämmelserna i 3, 5, 9, 10 och 14 §§ i PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet.

Principiellt intressanta integritetsincidenter som rapporterats under 2020 avser PTS att följa upp i andra planerade tillsynsinsatser.