Avslutningsbeslut - tillsyn av driftstörning i betrodd tjänst från Scrive AB - dnr 20–14733

PTS har granskat Scrive AB (Scrive) med anledning av driftstörningar i tjänsten för elektroniska underskrifter. PTS anser att företaget har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder och avslutar granskningen.

Våren 2021 inträffade en driftstörning i Scrives betrodda tjänst för elektroniska underskrifter.

PTS har granskat om Scrive har vidtagit lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att liknande incidenter inte inträffar igen. Myndigheten bedömer att de åtgärder och den åtgärdsplan som Scrive redogjort för uppfyller kraven.

Myndigheten avslutar därför sin granskning.

Scrive är tillhandahållare av betrodd tjänst enligt eIDAS-förordningen. Tillhandahållare av betrodda tjänster ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera säkerhetsrisker och förhindra eller minimera säkerhetsincidenters inverkan.