Föreläggande enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät - dnr 18-11790

Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger Kungälvs kommun att senast den 14
augusti 2020, avseende planerade eller pågående bygg- eller anläggningsprojekt rörande VA-nät, publicera information om beräknat datum för inledning av projekten och den tid projekten kan beräknas pågå, i enlighet med kraven i 4 kap. 4 § utbyggnadslagen. Det beräknade datumet för inledning av projekt ska anges med ett specifikt beräknat datum och den tid projektet kan beräknas pågå ska anges med antal veckor eller månader.

Detta föreläggande gäller enligt 5 kap. 8 § utbyggnadslagen omedelbart.