Avskrivningsbeslut Telia Company AB - dnr: 18-3923

Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

PTS bedömmer att Telia numera bedriver sin verksamhet så att beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation kan verkställas i enlighet med 6 kap. 19 § LEK första stycket. Det saknas därmed skäl att fortsätta tillsynen över Hi3G och ärendet ska därför avskrivas från vidare handläggning.