Avskrivningsbeslut Hi3G Access AB - dnr: 18-3920

PTS bedömmer att Hi3G numera bedriver sin verksamhet så att beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation kan verkställas i enlighet med 6 kap. 19 § LEK första stycket. Det saknas därmed skäl att fortsätta tillsynen över Hi3G och ärendet ska därför avskrivas från vidare handläggning.