Avskrivningsbeslut - Tillsyn avseende viss affärsmetod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 dnr 17-5685

Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.