Avskrivningsbeslut - Tillsyn avseende Telia Company AB:s trafikstyrningspolicy dnr 19-350

Begreppet öppet internet (nätneutralitet) bygger bl.a. på principen att all internettrafik ska behandlas likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll. Nätneutralitet omfattar också transparensaspekter avseende bland annat operatörernas trafikhantering och avtal gentemot slutkunder.

Den 14 januari 2019 inledde PTS ett tillsynsärende (PTS diarienummer 19-350) mot Telia och den av bolaget publicerade trafikstyrningspolicy. I ärendet uppgav Telia att trafikstyrningsåtgärderna inte tillämpas samt att inga liknande åtgärder tillämpas. Sedermera har policyn tagits bort från bolagets hemsida. PTS har därför funnit att det inte finns grund för att driva ärendet och skriver därför av det från vidare handläggning.