Underrättelse om misstanke att Telia Company AB agerar i strid med gällandeskyldighetsbeslut på marknaden för lokalttillträde till nätinfrastruktur

Telia Company AB underrättas om Post- och telestyrelsens (PTS) misstanke att Telia, genom att inte vid varje rimlig  begäran från operatör tillhandahålla operatörsbyte, agerar i strid med skyldigheten 6 i PTS beslut den 19 februari 2015 i ärende med dnr 11-9306.

För att efterleva ovan nämnda skyldighet ska Telia upphöra att ställa krav på fullmakt från frånträdande operatör för att tillhandhålla operatörsbyte.