Föreläggande Telia - dnr 17-9513

Föreläggande enligt 5 kap. 5 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av
bredbandsnät (utbyggnadslagen); fråga om mottagande och besvarande av
begäran om tillträde enligt 2 kap. 1 och 3 §§ utbyggnadslagen.