Avskrivningsbeslut Telia - Tillsyn över konfigurationshantering - 17-11820

Tillsyn rörande processer för förändringar i elektroniska kommunikationsnät och -tjänster (konfigurationshantering).

PTS inledde den 14 december 2017 tillsyn över Telia Company AB (Telia) för
att granska bolagets processer för förändringshantering, särskilt avseende
konfigurationshantering. Tillsynen inleddes mot bakgrund av att PTS
konstaterat att en stor andel av inrapporterade störningar och avbrott av
betydande omfattning avseende elektroniska kommunikationsnät och -tjänster
uppstått till följd av konfigurationsändringar. Telia har under tillsynen redogjort
för de åtgärder som bolaget har vidtagit och vidtar för att efterleva de aktuella
kraven.

Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.