Beslut om ny amatörradiodelegation - SSA

Post- och telestyrelsen (PTS) har idag fattat nya delegationsbeslut avseende vissa amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) och Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

I slutet av 2011 beslutade PTS att delegera ansvaret för vissa amatörradiofrågor till SSA, FRO och Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR). Ansvaret innefattade att i olika utsträckning anordna prov, utfärda kunskapsbevis (amatörradiocertifikat) efter godkänt prov och att tilldela anropssignaler för radioamatörer. Delegationsbesluten sträckte sig fram till den 31 december 2016.

Försommaren 2016 påbörjade PTS ett arbete med att se över de nuvarande delegationsbesluten för att förbereda eventuellt kommande delegationsbeslut (dnr 16-7346). Inom ramen för det arbetet remitterade PTS den 2 november 2016 förslag till nya beslut för att ge intressenter möjlighet att yttra sig. PTS fick sammanlagt in sex yttranden under remisstiden. Bland annat med anledning av de remissvar som inkommit bedömde PTS att myndigheten behövde ytterligare tid för översynen. SSA och FRO fick därför, fram till och med den 31 mars 2017, fortsätta att hantera uppgifterna som angavs i de tidigare besluten.

PTS har nu slutfört översynen och idag fattat beslut om att delegera ansvaret för vissa amatörradiofrågor till FRO och SSA. Besluten har i förhållande till tidigare beslut till viss del reviderats men innebär i huvudsak att SSA och FRO får fortsätta att hantera de uppgifter som de tidigare hanterat. ESR har meddelat att de fortsättningsvis inte vill hantera delegerade uppgifter rörande amatörradio och PTS har i enlighet därmed inte fattat något nytt delegationsbeslut som avser ESR.

Förändringar som gjorts inkluderar att FRO inte får förnyad delegation att anordna prov och certifikat utan endast får rätt att tilldela anrops­signaler till föreningar ur SLnZ-serien samt SLnFRO-serien, i enlighet med FRO:s önskemål. SSA får, till skillnad från förut, möjlighet att tilldela vissa tillfälliga anropssignaler ur SM-serien, men fråntas möjligheten att tilldela nya tillfälliga anropssignaler ur SJ-serien. Redan tilldelade tillfälliga tävlings- och evenemangssignaler i denna serie får emellertid förlängas av SSA. För att ytterligare säkerställa att SSA anordnar prov och utfärdar amatörradiocertifikat som uppfyller PTS krav, har PTS infört ett stickprovskontrollsystem. I övrigt innebär delegationsbesluten ett antal förtydligande och mindre förändringar i förhållande till tidigare beslut.

PTS publicerar även en remissammanställning av de remissvar och synpunkter som inkommit.

De nya besluten börja gälla från och med den 1 april 2017. Besluten är giltiga i fyra år, dvs. till och med den 31 mars 2021.

Beslut FRO

För mer information:
Emilie Eriksson, Spektrumavdelningen, tfn 08-678 55 82.

Nina Gustafsson, Spektrumavdelningen, tfn 08-678 57 25.


Beslut SSA med bilagor