Beslut – avslut av tillsyn av Postnords nya produktionsmodell i Malmö terminalområde

PTS har fattat ett beslut i ett ärende om tillsyn av Postnords nya produktionsmodell. PTS har utrett om Postnord postverksamhet i Malmö terminalområde överensstämmer med kraven på tillförlitlighet och befordringstid för brev som lämnats in för tvådagarsbefordran (brev som delas ut andra vardagen efter inlämning) samt insamling och utdelning av postförsändelser upp till 20 kg varje helgfri måndag till fredag.

Postnord meddelade i början av januari 2021 sin avsikt att införa en ny produktionsmodell för postutdelning i Malmö terminalområde. Produktionsmodellen, även kallad varannandagsutdelning, innebär att Postnord anpassar sin distributionsprocess i förhållande till lagstiftningens krav på tvådagarsbefordran. Postnord kommer att dela ut försändelser dagligen men som brevbäraren kommer att skifta mellan två rundor beroende på vilken dag som utdelningen sker. Vissa typer av postförsändelser delas ut endast vissa vardagar, andra typer av postförsändelser delas ut alla vardagar.

PTS inledde den 11 januari tillsyn av Postnords nya produktionsmodell. PTS har vid tre tillfällen under ärendets gång gett Postnord tillfälle att lämna uppgifter och yttra sig om postverksamheten överensstämmer med aktuella bestämmelser. Bland annat har myndigheten granskat hur Postnord säkerställer att modellen är förenlig med det lagstadgade kravet om femdagarsutdelning, befordringskravet för brev som lämnats in för tvådagarsbefordran, kvalitetsmätningar samt produktionsmodellens effekt på tillförlitlighet och personlig integritet.

PTS konstaterar att det lagstadgade kravet på femdagarsutdelning innebär att postanvändare dels ska kunna lämna in postförsändelser, dels ska kunna få postförsändelser utdelade varje helgfri vardag.

Den nya produktionsmodellen påverkar inte möjligheterna till en inlämning varje helgfri vardag och är därför i detta avseende förenlig med lagstiftningen.

I fråga om utdelning konstaterar PTS att alla pakettjänster, varubrev och expressbrev som ska direkt till mottagaren delas ut varje helgfri vardag i Malmö terminalområde. Därutöver erbjuds en tilläggstjänst för daglig utdelning av postdistribuerad tidning, och försändelser som ska till postombud, postboxar, företagscenter, storkundsnummer eller till företag med utkörningsavtal levereras helgfria vardagar. Övriga tjänster som Postnord har redovisat i ärendet delas ut vissa dagar per vecka.

Kravet på femdagarsutdelning innebär inte, enligt PTS mening, att varje enskild tjänst som Postnord erbjuder måste ha utdelning varje helgfri vardag. Eftersom Postnord inom sitt samlade tjänsteutbud har tjänster med utdelning av postförsändelser till mottagare varje helgfri måndag till fredag anser PTS att Postnords produktionsmodell är förenlig med lagstiftningen. PTS har i den bedömningen lagt särskild vikt vid att tjänsten expressbrev innebär utdelning alla helgfria vardagar.

PTS har i granskningen noterat att den nya produktionsmodellen medför att marginalerna i produktionsprocessen minskar, vilket innebär att Postnord får mindre tid på sig att komma till rätta med problem som kan uppstå i utdelningen. Det framgår dock av PTS utredning att Postnord på olika sätt arbetar med att omhänderta detta.

Sammantaget bedömer myndigheten att Postnord levt upp till kraven på inlämning och utdelning måndag till fredag, tillförlitlighet, personlig integritet och befordringstid för frimärkta brev i Malmö terminalområde.

Vidare konstaterar PTS att produktionsmodellen innebär konkret att många brev delas ut andra dagen efter inlämning, och därför ska betraktas som inlämnade för tvådagarsbefordran. Befordringstiden för dessa brev ska mätas enligt Postnords tillståndsvillkor. PTS noterar att Postnord inte ännu inte genomför sådana mätningar. PTS avser att återkomma med en särskild uppföljning av efterlevnaden av kraven på mätning av befordringstid

PTS avslutar tillsynen utan ytterligare åtgärd.