Beslut om avskrivning - Citymail dnr 19-271

Tillsyn av om postverksamheten hos Citymail Sweden AB (Citymail) i Uppsalaområdet uppfyller kraven i 2 kap. 6 § postlagen (2010:1045) om att
postverksamhet ska bedrivas så att den tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthålls; nu fråga om avskrivning.