Remissyttrande över Ds 2024:2, Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

PTS har i huvudsak inte några invändningar mot de bedömningar och förslag som redovisas i promemorian.

PTS vill framhålla vikten av att amerikanska militära styrkors användning av radiosändare på svenskt territorium sker på ett sätt som är förenligt med svensk frekvensplanering.

Mot den bakgrunden anser PTS att promemorians förslag till ändring i förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation – FEK – bör förtydligas, så att det framgår att amerikanska militära styrkors användning av radiosändare ska vara undantagen från tillståndsplikt när användningen ryms inom de villkor som bestämts för Försvarsmaktens frekvenstilldelningar.