Remissvar avseende promemorian Gränsöverskridande tillgång till radio och tv-program (Ds 2020:25)

PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde inga synpunkter med anledning av vad som föreslås i remissen.