Remissyttrande avseende betänkandet Struktur för ökad motståndskraft - dnr 21-2099

Post- och telestyrelsens (PTS) remissyttrande avseende betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25), dnr Ju2021/00971.